HOLLANDA’DA İŞ YAPMAK

 • Giriş
 • İş Hukuku
 • Vergilendirme
 • Vergi Teşvikleri

1. Giriş
Hollanda açık ve güçlü ekonomisiyle bilinir. Yüzyıllarca başarılı tüccarların ırkı olarak bilinen Hollandalılar, uluslararası olarak doğa tarafından yönlendirilmiştir. Bu aynı zamanda Hollanda şirketi ve vergi hukukuna da yansımıştır. Örneğin, Hollanda şirket yasası Hollanda yurttaşları ve yabancılar arasında fark yaratmamaktadır. Yabancı hukuk altında oluşturulan şirketler Hollanda’da çalışmakta özgürdür. Sözleşmede taraf olabilir, ortaklıklara girebilir ve Hollanda’da yasal varlıklarını sürdürebilirler.
Hollanda vergi hukuku, özellikle de Hollanda’da iş yapan yabancı şirketleri hedef alan pek çok teşvik tedbirleri içermektedir.

Hollanda’da yatırım yapmak için 6 neden:

 • Hollanda dünyanın en işlek ekonomilerinden birine sahip olan bir ülkedir.
 • Yabancı şirket veya bireylerin girişim organizasyonları için esnek ve liberal yasal kadro. Rekabetçi vergi şartları.
 • En büyük liman kenti, Avrupa’daki en büyük havalimanlarından biri ve mükemmel teknolojik bir altyapısı ile beraber, Avrupa’nın merkezinde coğrafi olarak stratejik bir mevkide olması.
 • Oldukça eğitimli, çok dilli ve esnek iş gücü
 • Yüksek yaşam standartı

Avrupa dışı şirketlerinin Hollanda’da yatırım yapmaları için ek olarak bir neden de Hollanda’nın,  insanların, malların, merkezlerin ve hizmetlerin özgürce hareket edebildiği Avrupa Birliği’nin bir parçası olmasıdır.

2. Hollanda’da İş Hukuku

Giriş

Diğer ülkelerle kıyaslandığında Hollanda, yabancı şirketlerin girişim organizasyonları için oldukça esnek ve libreal bir kadroya sahiptir. Hollanda’da iş kurmak ya da Hollanda’da tüzel kişiliğe sahip olmak isteyen yabancı şirketler için özel kısıtlamalar bulunmamaktadır. Hollanda’da tüzel kişilerin şirket kurması oldukça kolaydır ve basit prosedürleri vardır ayrıca çok da pahalı değildir. Hollanda tüzel kişileri uluslararası ölçekte geçerli kabul edilmekte ve genellikle de saygı görmektedir. Dahası Hollanda’da, uzman kadronun işe alınmasına karşı genel bir itiraz yoktur.

Yasal formlar

Hollanda’da iş kurmak isteyen yabancı girişimciler Hollanda’da bir tüzel kişilik sahibi olarak ya da bir branş yoluyla bunu yapabilirler. Yabancı yatırımcılar için en önemli tüzellik türleri,özel bir limitet şirket  (Besloten Vennootschap, B.V.) ve bir kamu şirketi (Naamloze Vennootschap, N.V.),ve her iki formdaki hukuki şahısları içerenlerdir.

Özel Limitet Şirket (Besloten Vennootschap, BV)

B.V., kayıtlı sermaye ile hisselendirilmiş bir tüzel kişidir. Hisse sahipleri yalnızca şirketin hisseli sermaye miktarındaki kayıplardan sorumludur. B.V., iş kurmak için limitet şirket kurmak isteyen bireyler ya da sayıca az gruplar için uygun bir araçtır. B.V.’nin kurulması oldukça çabuktur ve basit prosedürleri vardır. Bu tüzellik sık sık Hollanda’daki ayrıntılı vergi anlaşma ağlarından ötürü vergi amaçları için Hollanda’da şirket kurmak için kullanılır.

Halka açık limitet şirket (Naamloze Vennootschap, NV)

Bir N.V.’nin genel özellikleri B.V.’ninkilerle benzerdir. B.V.’nin aksine, N.V. hamiline hisseleri konu alır. Bu da N.V.’yi, sermaye halka arz yoluyla elde edildiğinde benimsenen genel bir iş formu yapar. Meblağın arttırımasında bir sınırlama yoktur ve bir N.V.’nin hisselerini devretmek serbesttir.

Şube

Şubeler Hollanda’da yabancı tüzellikler tarafından ayrı Hollanda tüzel kişiliği olmaksızın direkt olarak yapılan ticari faaliyetlerdir. Şubeler, Hollanda tüzelliğine kıyasla daha kolay ve daha az pahalıdır çünkü  şubeyi kyran yabancı şirketin hükmi şahsiyeti yoktur ve bütün zorunluluklarından da sorumludur. B.V. ve N.V. gibi, bir şube de Ticaret Odası’nın ticaret siciline giriş yapmalıdır. Genellikle bilançoların açıklanmasına gerek yoktur.

Hizmetlerimiz

Şube ya da tüzel kişilik olarak yapılsa da yapılmasa da bütün yeni kurulan işler Ticaret Bakanlığında ticaret siciline kaydedilmeli ve şirketteki bütün önemli değişikliler de yine buraya bildirilmelidir. Ayrıca, Hollanda’da başlatılan bütün işletmeler, Hollanda Vergi Departmanı’na kaydedilmelidir.

Russo Van der Waal size Hollanda’da şirket aktivitelerinizi nasıl en iyi şekilde düzenleyebileceğiniz konusunda tavsiyede bulunabilir ve Hollanda’daki bütün yasal zorunlulukları ve vergi zorunluluklarına uyum sağlamanıza yardımcı olabilir.

3. Hollanda’da vergilendirme

Hollanda yüzyıllar boyunca tüccarların vatanı haline geldi. Hollanda ekonomisini güçlü tutabilmek ve uluslararası rekabetteki yerini korumak için Hollanda hükümeti, Hollanda’daki girişimciliği ve yabancı yatırımları canlandırmak için bir vergi sistemi oluşturdu.

Hollanda’da şirketlerin aktif olmasında rol oynayan en önemli vergiler şunlardır:

3.1 kurumlar vergisi

3.2 gelir vergisi

3.3 katma değer vergisi

3.4 gümrük vergileri

Aşağıdaki genel açıklamada, bu vergilerin kısa tanımlarında ve bu vergilerin her birinde geçerli olan teşvik tedbirlerini bulacaksınız.

3.1 Kurumlar vergisi

Genel tanım: Kar getiren bir şirket kurumlar vergisi öder.

Vergi yükümlüleri: Hollanda Kurumlar Vergisi Yasa’sı yerliler ve yabancılar arasında farklılık gösterir. Hollanda Kurumlar Vergisi Yasa’sında listelenen aşağıdaki tüzellikler Kurumlar Vergisi’ne tabidir:

 • Özel limitet şirketler (B.V.)
 • Halka açık limitet şirketler (N.V.)
 • Açık limitet ortaklıklar
 • kooperatifler ve işbirliği ilkesine dayanan diğer kurumlar
 • tüzel kişilik olsun veya olmasın iş kuracak seviyedeki kurumlar ve kuruluşlar

Yukarıdaki kuruluşlar eğer Hollanda’da kurulmuşlarsa dünya çağındaki gelirleri Kurumlar vergisine tabidir. Aynı tanıma uyan yabancı kuruluşlar da benzer şekilde eğer Hollanda kaynaklı gelir elde etmekteyse bu vergiye tabidir.

Oranlar

1 Ocak 2013’ten itibaren kurumlar gelir vergisi 200.000 euro gelirde %20, eğer bu rakamın üzerindeyse %25 oranındadır.

Stopaj vergileri

Bir temettü stopaj vergisi şirketlerden gider temettüsü üzerinden alınır. 1 Ocak 2007’den itibaren temettüdeki stopaj vergileri %25’ten %15’e düştü. Genellikle temettü vergisi, alıcının kurumlar vergisi borcu ya da temettü vergisi tatbiki muafiyeti karşılığında uygulanır.

Telif ücretleri ya da faizde stopaj vergisi yoktur.

3.2 Gelir Vergisi

Giriş

Hollanda sakinleri dünya çapındaki gelirleri üzerinden gelir vergisini ödemekle yükümlüdür. Gelir vergisi kişilerin ulusal sosyal güvenlik katkılarıyla beraber toplanır. Ülkede ikamet etmeyen bireyler ise Hollanda gelir vergisinden, yani sadece Hollanda’daki bir işten edinilen gelir gibi Hollanda kaynaklarından elde edilen gelirler üzerinden vergilerini ödemeyle yükümlülerdir.

2001’de yürürlüğe giren gelir vergisi yasası gelirleri üçe ayırır. Bunlar kişisel gelir vergisine bağlı olan gelirlerdir ve bunlar sözde sandıklarla sınıflandırılmıştır. Bu üç sandıktan her biri vergi esasını ve kendi vergi oranını belirlemek için kendi kurallarına sahiptir.

Birinci Sandık: iş veya konuttan edinilen vergilendirilebilir gelir

İş veya konutlardan elde edilen vergilendirilebilir gelir toplamı aşağıdaki gelirlere göre oranlandırılır:

 • İşsel faaliyetlerden yapılan kar
 • Meslek geliri
 • Serbest meslek gelirleri, hizmet giderleri ve telif gelirleri gibi diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler
 • Konutlardan elde edilen mülk sahiplerinin gelirleri

Birinci sandığın vergi oranı artarak %52’ye varır. Hollanda vergi kanunları altında da geçerli olan vergi teşvik tedbirlerinden yararlanarak yürürlükteki vergi yükü oldukça azaltılabilir.

İkinci Sandık: maddi faizden elde edilen vergilendirilebilir gelir.

%5 ya da daha fazla maddi faize tabi olan hisse geliri. Vergi mükellefi ortağı olsun olmasın, direkt olarak veya olmayarak hisselerin en az %5’ine sahipse şirkette maddi bir paya sahip olduğu kabul edilir. Ülke vatandaşı olmayanlar için maddi paydan elde edilen gelir eğer bu maddi pay Hollanda’da bulunan bir şirketten elde edilmişse bu vergiye tabidir.

Maddi paydan elde edilen gelirin vergi oranı ortalama %25’tir.

Üçüncü Sandık: Birikim ve yatırımlardan elde edilen vergilendirilebilir gelir

Birikim ve yatırımlardan elde edilen gelirin vergilendirilmesi, vergilendirilebilir kazancın %4’ünün aktif toplam üzerinde, asıl kazanç hesaba katılmaksızın yapıldığı varsayımına dayanır. Bu kazancın %4’ü vergi yükünün %1,2si ile sonuçlanan sabit %30 oranıyla vergilendirilmiştir.

Üçüncü sandıktaki aktif toplamlar:

 • birikimler
 • İkinci bir ev ya da konut
 • hisseler ve diğer menkul değerler

Vergi mükellifleri bu sandıkta 21.330 euro’ya kadar gelir vergisinden muaf olma hakkı kazanırlar.

Vergisiz Öğeler

Medikal harcamalar, eğitimsel ödemeleler gibi ödenmesi gereken vergi miktarını azaltan vergilendirilmeyen öğeler, gelir vergisinde vergi iadesini sağlar.

Stopaj vergileri

Genel olarak maaş stopaj vergisi kişisel gelirin ön ödemesi ile ilerler ki Hollanda’daki bütün iş verenler çalışanlarının ücretlerinden bunu kesmek zorundadır.

3.3 Katma değer vergisi

Giriş: Katma değer vergisi (KDV) Hollanda’da, malların tüketimi ve hizmet bedeli için ödenen genel bir vergidir. KDV’nin ilkeleri ve yapısı AB hukukunda da bulunmaktadır. AB üyesi olan devletler vergi oranları gibi bazı kesin alanlarda takdir yetisi elde ederler. Bu sebeple KDV Avrupa Birliği üye devletlerinin çoğunda benzerlik gösterir.

Vergi Mükellifleri

İş yapan bireyler (özel kişiler ve tüzel kişiler) KDV ödemekle yükümlüdür. En basit haliyle, bir iş yerine satış oranları üzerinden KDV uygulanacaktır ama satın alımlarında KDV payı düşülecektir. Mal ve hizmet sağlayan Hollanda’daki her iş yeri KDV için kaydolmak zorundadırlar ve bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Hollanda’da KDV için başvuran işletmeler sözde bir KDV numarası alırlar.

Finansal, organizasyonel ve ekonomik tüzelliğini şekillendiren vergi mükellif ortaklıkları KDV amaçlar önünde mali bir birlik olarak addedilir. Bu mali birlik içerisinde mal ve hizmet arzı KDV’ye tabi değildir.

Vergilendirilebilir Ticari Faaliyetler

Aşağıdaki faaliyetler KDV içerisinde vergilendirilebilir:

 • Hollanda’da bir iş yeri tarafından mal ve hizmet sağlanması
 • Hollanda’da, başka bir AB ülkesinden ticari amaçla mal alma
 • Hollanda’da, Avrupa Birliği’ne mensup olmayan bir ülkeye mal ithal etmek
 • Yabancı şirket tarafından yerli şirkete elektronik ticaret sağlamak
 • KDV amaçlarına uymayan, Avrupa Birliği dışından bir birey veya tüzelliğe elektronik ticaret sağlamak.

Oranlar

Genel KDV oranı %21’dir. %6 azalma ise gıda maddeleri, tıbbi ürünler ve müze girişleri gibi zaruri tüketim maddelerine uygulanır. İhraç ve sözde kurum içi mallarda ise vergi uygulanmaz.

İstisnalar

Bazı kesin faaliyetler KDV kanunundan muaf tutulur. Bu da bu faaliyetlere hiçbir KDV’nin uygulanmaması gerektiği anlamına gelir. İstisnai faaliyetler ve vergisiz faaliyetler, maaliyetler üzerinde uygulanan girdiler KDV’sinin, istisnai faaliyetlerinin vergisiz olması yönünden birbirinden ayrılır.

KDV iadeleri

KDV bireysel değerlendirme temeline göre vergilendirilir ve girişimciler vergi iadelerini dosyalandırmak zorundadır. Vergi iadeleri aylık, üç aylık veya yıllık olarak dosyalanabilir. Bir girişimcinin ödediği KDV miktarı vergi iadesinin dosyalanması gereken dönemi belirleyecektir. Bütün KDV iadeleri elektronik olarak belgelenmelidir.

3.4 Gümrük vergileri

Hollanda, Avrupa Birliği’nin altı kurucu üyesinden biridir. AB’nin doğuşu bağımsız ulusal ekonomilerden oluşmuştu. Sınırların dışına ilerleyen ticari mallar evrak işleri için ve gümrük vergisi ödemek için durduruldu. Şimdi ise tam tersine AB temel olarak tek başına bir pazar ekonomisidir. Ticari mallar serbestçe Avrupa Birliği’nin 28 üye devletinin ulusal sınırları dışına ulaşabilir ve iç sınırlarda gümrük vergisi feshedilmiştir. Gümrük birliği, AB’nin dış sınırlarında ithalat vergilendirmesi için tekdüze bir sistem içerir.

AB ithalat vergileri, ticari mallar Avrupa Birliği gümrük bölgeleri içerisinde serbest tedavüle getirildiğinde ödenmek zorundadır.

4. Vergi Teşvik Tedbirleri

Diğer ülkelerle kıyaslandığında Hollanda oldukça rekabetçi vergi şartlarıyla bilinir. Hollanda vergi sistemi kendini yabancı şirketleri için ilgi çekici kılan aşağıda belirtilenler gibi pek çok özelliğe sahiptir:

 1. Katılım istisnaları: Katılımlardan elde edilen kar payları ve sermaye kazancı için vergi muafiyeti.
 2. Anlaşma şebekeleri: Çift vergiden kaçınmak için en büyük anlaşma sebekelerinden biri
 3. Grup değerlendirmesi
 4. Devam eden telif ücretleri ve faizlerin stopaj vergisinden muaf tutulması.
 5. Gümrük vergisi muafiyeti
 6. Geçici vergi hükmü: Vergi otoriteleriyle vergi mükellifinin faaliyetlerinin vergisel sonuçlarıyla ilgili önceden anlaşma yapması.
 7. %30 vergiden muafiyet ödeneği: Hollanda’da çalışan yabancı yöneticiler için %30 oranında gelir vergisi muafiyeti.
 8. Kar üzerinde çalışma: Belli şartlar altında kar geliri için temin edilen %5 oranında fiilen ödenen vergi.
 9. Patent çalışmaları: Kendi kendine gelişen gayrimaddi kazançlardan elde edilen özellikli varlıklar için sadece yüzde onluk bir vergi oranı.
 10. Mal ihracatında uygulanan KDV ve gümrük vergileri

Bu özelliklerin her biri aşağıda daha açık bir şekilde açıklanmıştır.

Eğer Hollanda’da iş etkinliğine başlamaya ilgiliyseniz, sizlerin dikkatini çekebilecek vergi teşvikleri her zaman bulunmaktadır. Russo Van der Waal size çoğundan yararlanabileceğiniz bir yol ile bu faaliyetleri yürütmenize yardımcı olabilir.

4.1 Katılım muafiyetleri

Katılım istisnaları pek çok şirketin Hollanda’da holdinglerini kurmalarının en önemli sebeplerindendir.  Hollanda’nın içinden ve dışından, vasıflı katılım şirketlerini menfaatini sağlayan tam bir muafiyet içerir. Bu menfaatler gümrük kazançlarını ve kar paylarını da kapsamaktadır.

Koşullar

İlke olarak şu koşullar gerçekleştirilirse katılım geçerli sayılır:

 • Hollanda tüzelliğinin, yerli ya da yabancı şirketin şubesinin farazi ödenmiş sermayesinin en az %5’ini elinde bulundurması,
 • Şirket şubesinin Hollanda vergi yasası standartlarına göre kendi ülkesindeki verginin en az %10’u oranımda vergilendirilmesi,
 • Şirket şubesinin kazancının toplam kazancının %90’ının gayrimenkul malları kapsamaması.

Hissedarlıkla bağlantılı bütün maaliyetler vergiden muaftır. Hisselerin tasfiye edilmesinden dolayı artan kayıplar, kesin şartlar altında meydana gelebilir.

Şirket şubesinin kendi ülkesinde %10’dan az bir oranda vergilendirilmesi durumunda, Hollanda vergi yasası standartlarına ve şirket şubesinin kazançlarına göre “serbest yatırım”ın, yani sözde holding ödeneğinin %50’sinden fazlasını uygulanır. Serbest yatırımlar, şubenin ana faaliyet alanının bir parçası olmayan yatırımlar olarak tanımlanır.

Holding ödenekleri şubeden elde edilen gelir bakımından ana şirket için kısmi bir rahatlama sağlar.

4.2 Antlaşma ağı

Hollanda çifte vergilendirmeden kaçınmak için üstün bir antlaşma ağına sahiptir ve 60’tan fazla ülke ile imzalanan antlaşmaları bulunmaktadır. Vergi antlaşmalarının çoğu kar payı üzerinde uygulanan stopaj vergisini azaltmaktadır. Ek olarak katılım muafiyetleri için yeterlik kazanan yerli şirketler yarafından alınan kar payları Hollanda vergilendirmesinden muaf tutulmuştur. Bu geniş çaplı antlaşma ağı sayesinde Hollanda, vergi anlaşmalarından menfaatlenmek için bir iş kurmak ya da holding şirketi kurmak için ilginç bir yer olabilir.

4.3 Grup uygulamaları

Kesin koşullar artında bir ana şirket bir ya da daha fazla şubesiyle beraber bir grup olarak vergilendirilebilir. Grup vergilendirmesinin ana avantajı, bir şirketin kayıplarının bir diğer şirketin karlarını tetikleyebilir ve sabit kazançlar vergilendirilmeden bir şirket şubesinden diğerine aktarılabilmesidir.

Dahası, her bir şube üyesi şirketin vergi iadeleri yerine tek bir vergi iadesi belgelenebilir. Grup uygulaması istek üzerine feshedilebilir.

4.4 Ayrılan telif ücretleri ve kar paylarının stopaj vergisi muafiyeti

Hollanda vergi yasası telif ücretleri ve kar paylarının stopaj vergisini karşılamaz. Hollanda’nın aksine, yargı gücünün çoğu, ayrılan kar payı ve telif ödenekleri üzerinde stopaj vergisi uygular. Stopaj vergileri uygulanabilir vergi anlaşmaları yoluyla hafifletilebilir, tabii varsa.

Bu ödeneklerden muaf tutulan stopaj vergisiyle beraber Hollanda vergi kanununun bazı diğer olanakları Hollanda’yı telif şemaları ve grup şirketlerini kapsayan vergi planlaması için oldukça ilgi çekici bir ülke haline getirmiştir.

4.5 Gümrük vergisi muafiyeti

Gümrüğün bir şirkete katkısının %0,55’ini baz alan gümrük vergisi 1 Ocak 2006’dan itibaren feshedildi. Bu da hisseli sermayenin düzenlenmesi ya da genişlemesinin şirkete sermaye olarak katkısının artık vergilendirilmediği anlamına gelir.

4.6 Peşin Vergi Hükmü

Hollanda vergi rejiminin en büyük avantajı vergi hükümlerine sahip olma imkanıdır. Bunlar, vergi otoriteleriyle, önerilen bir yapı veya faaliyetin vergisel sonuçları üzerinde yapılan anlaşmalardır. Genel olarak bir peşin vergi hükmü otoriteler ve vergi mükellifi arasında yapılan bir saptama kararı şeklini alır ve vergi otoritelerini, vergi mükellefinin faaliyetlerine kesin bir yolla bağlar. Özellikle, peşin vergi hükmü emsallerine uygun istihdakların sınır dışındaki aktivitelerin belirlenmesi için kullanılır ve işlevlerin, gayrimaddi malların ve risklerin iskanını göz önünde bulundurur.

Peşin  vergi hükmünün vergi mükellefi için asıl avantajı onları ticari faaliyetlerinin ya da yatırımlarının vergisel sonuçları hakkında açıklığa kavuşmalarını sağlamasıdır. Vergi hükümleri genel olarak Hollandalı vergi danışmanları tarafından planlanır ve müzakere edilir. Russo Van der Waal’da vergi hükümleri edinmede geniş bir deneyime sahibiz. Anlaşma mevkinizi size uygun hale getirebilir ve hüküm isteklerinin vergi bürosu tarafından en kısa sürede halledildiğinden emin olabiliriz.

4.7 %30 Hükmü

Hollanda’da çalışmak için gelen yabancı yöneticiler için Hollanda hükümetinin %30 hükmü adına özel bir olanağı vardır. Bu olanak iş veren için, çalışanın yevmiyesinin %30’unun addedilmiş toplam ödenen vergi serbestliğine tabi tutulmasını sağlar. Bunun altında yatan sebep çalışanın Hollanda’daki sınır ötesi harcamalarının teminatını sağlamaktır.

%30 hükmü ya hala yurt dışındayken Hollanda’da işe alınan kısıtlı uzmanlık alanına sahip çalışanlara ya da Hollandalı bir iş verenin şirket şubelerinde iş sahibi olan orta ya da yüksek rütbeli çalışanlar için uygulanabilir. %30 hükmü maksimum 10 yıl ile sınırlıdır. Fakat Hollanda’daki yeni işlerinden önce on ya da onbeş yıl Hollanda’da çalışmakta ya da kalmakta olan yabancı işçiler on yıldan daha az bir süre tanınabilir. Önceki çalışma ya da kalma süresi on yıllık süreçten düşülecektir. %30 hükmü altında çalışanlar kısmi olarak yabancı statüde karar kılabilirler ki bu da ikinci ya da üçüncü sandıktaki yabancı servetin sonucu olarak Hollanda’da vergilendirilmez.

4.8 Grup kar sandığı

Grup kar sandığı oldukça başarılı bir Hollandalı finans yönetimi grubunun, Hollanda’daki yönetim merkezlerini ve grup içi faaliyetlerinin dikkatini çekmeyi amaçlayan bir faaliyetidir. Grup kar sandığı faiz geliri dengesi ve faiz harcamaları dengeleriyle bağlantılı olarak diğer şirketlerden kredi alınıp verilmesi ile fiilen ödenen %5 vergi oranının vergilendirilmesini sağlar. Grup kar sandığına başvurmak için bütün şirket şubelerinin onayı gerekmektedir.

4.9 Patent sandığı

Sözde patent sandığı kendi kendine gelişen gayrimaddi kazançlardan elde edilen gelir için sadece %10 oranında bir vergi sağlar. %10’luk özel düşük vergi oranı istek üzerine yararlanılabilirdir ve isteğin yapıldığı vergi yılının başından itibaren uygulanabilir. Patent Sandığı şube için ya da üçüncü şahıslar tarafından olsun olmasın bütün gayrimaddi kazançlara uygulanabilir. Gayrimaddi kazançların üretim giderleri vergilenebilir kazançtan direkt olarak kesilebilir.

Patent sandığı rejimi gayrimaddi kazançlara olduğu kadar, kazancın gayrimaddi kazançlar için yapılan masrafları aşması durumunda da uygulanır.

4.10 KDV ve malların ihracatındaki gümrük vergileri

İş, mal ihracatına geldiğinde de Hollanda vergi sisteminin girişimcilere sunduğu pek çok özellik vardır.

* Gümrük prosedürleri altında, malları Hollanda’da bir depoya koyduğunuzda, gümrük vergileri ya da ihracat bedelleri sonradan ödenebilir. Bu da nakit akışında gözle görülür avantajlar sağlar.

* AB gümrük kanununu altındaki bütün gümrük prosedürleri için daha basitleştirilmiş prosedürler bulunmaktadır. Örneğin; Hollanda gümrük uzmanları, kontrol esaslı ticari amaçlar için tutulmuş onaylı muhasebe hesaplarını kabul etmeye isteklidir. Bununla beraber malların fiziksel testleriyle de bu bazen karşılanabilmektedir.

* Hollanda’nın KDV konusundaki duruşu da aynı zamanda avantajlıdır. Diğer AB üye devletlerinin tersine Hollanda ihraç dönemlerinde ödemeyi geciktirme fırsatı sağlayan bir sistem kurmuştur. Mallar, AB içerisinde serbest dönüşüm içersine ihraç edildiğinde KDV ödemek yerine, ödenek dönemsel bir KDV iadesi zamanına ertelenebilir. Bu sistem altında ihracatta KDV’nin geciktirilmiş ödenek miktarı bildirilmelidir. Hollanda KDV sistemi şirketlere önemli bir nakit akışı ve faiz getirisi sunar.