Algemene Voorwaarden

 1. Russo & Van der Waal belastingadviseurs en advocaten B.V. en Kempers Belastingadviseurs B.V., handelend onder de naam Russo & Van der Waal belastingadviseurs en advocaten, hierna Russo & Van der Waal, zijn naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschappen die als doel hebben het uitoefenen van de belastingadvies- en advocatuurpraktijk. Een lijst van de natuurlijke personen die via hun houdstervennootschappen de aandelen in Russo & Van der Waal houden, hierna te noemen de aandeelhouders, wordt op verzoek toegezonden.
 2. Alle opdrachten worden slechts aanvaard en uitgevoerd door Russo & Van der Waal onder toepassing van deze voorwaarden, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde natuurlijke persoon wordt uitgevoerd. Artikel 7:404 BW en artikel 7:407, tweede lid BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Russo & Van der Waal kan de uitvoering van een opdracht naar eigen keuze laten uitvoeren door een van de aandeelhouders of haar personeelsleden.
 4. Alle opdrachten zullen worden uitgevoerd met inachtneming van de regels van een goed opdrachtnemer.
 5. Indien de uitvoering van een opdracht leidt tot aansprakelijkheid van Russo & Van der Waal zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Russo & Van der Waal afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal worden uitbetaald, welk bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor rekening van Russo & Van der Waal komt.
 6. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering op basis van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de in 5. genoemde aansprakelijkheid per geval beperkt tot driemaal het door Russo & Van der Waal in de voorafgaande twaalf maanden in de in de desbetreffende zaak aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag, doch zal nimmer hoger zijn dan Euro 15.000 per geval. Ten opzichte van derden bedraagt dit maximum Euro 5.000.
 7. Alle aanspraken ten opzichte van Russo & Van der Waal vervallen binnen een jaar nadat de opdrachtgever of de derde bekend was of had kunnen zijn met de feiten waarop de aanspraak wordt gebaseerd.
 8. Russo & Van der Waal is niet aansprakelijk indien de aansprakelijkheid op enige wijze verband houdt met door of op initiatief van de opdrachtgever verstrekte onjuist informatie.
 9. Russo & Van der Waal is nimmer aansprakelijk voor werkzaamheden van door haar ten behoeve van de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 10. Bij inschakeling van een derde is Russo & Van der Waal gerechtigd aansprakelijkheidsbeperkingen van de derde te hanteren.
 11. De opdrachtgever vrijwaart Russo & Van der Waal voor alle aanspraken van derden en zal aan Russo en Van der Waal de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken vergoeden.
 12. Het honorarium voor de door Russo & Van der Waal uitgevoerde werkzaamheden bedraagt het gehanteerde standaard uurtarief, in voorkomende gevallen te vermenigvuldigen met een factor wegens spoedeisend belang of specifieke deskundigheid van de persoon die de betreffende opdracht uitvoert, tenzij door Russo & Van der Waal aan de opdrachtgever schriftelijk anders wordt aangegeven. De hoogte van het standaarduurtarief en de vermenigvuldigingsfactoren kunnen bij Russo & Van der Waal worden opgevraagd. Russo & Van der Waal kan het standaarduurtarief te allen tijde wijzigen, zonder dat hiervoor een voorafgaande mededeling aan de opdrachtgever noodzakelijk is. Bij een verhoging van het standaard uurtarief heeft de opdrachtgever de mogelijkheid binnen een maand na de eerste declaratie waarin het nieuwe standaarduurtarief tot uitdrukking komt de opdrachtovereenkomst te beëindigen.
 13. Het in 12. genoemde honorarium wordt vermeerderd met 5% ter dekking van kantoorkosten.
 14. Door Russo & Van der Waal ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten, zoals griffierechten en reiskosten, zullen aan de opdrachtgever mede in rekening worden gebracht.
 15. Iedere declaratie van Russo & Van der Waal dient door de opdrachtgever binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie te worden voldaan op het op de declaratie aangegeven bankrekeningnummer en onder vermelding van op de declaratie aangegeven declaratienummer.
 16. De opdrachtnemer mag de declaratie niet verrekenen met enige vordering die op Russo & Van der Waal bestaat.
 17. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met het voldoen van de declaratie binnen de in 15. genoemde termijn, zal de opdrachtgever aansprakelijk zijn voor alle door Russo & Van der Waal te maken (buitengerechtelijke) incassokosten, die tenminste 15% van het te incasseren bedrag zullen bedragen. In geval de opdrachtgever in gebreke is, is Russo & Van der Waal bevoegd alle werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 18. In een geval bedoeld in 17. wordt de declaratie voor een opdrachtgever-rechtpersoon en voor opdrachtgevers-natuurlijke personen die de opdracht heeft verstrekt in verband met de uitoefening van een bedrijf of beroep vermeerderd met de wettelijke handelsrente in de zin van artikel 6:119a BW en 6:120, tweede lid BW. De hoogte van deze wettelijke handelsrente bedraagt in afwijking van artikel 6:119a BW en artikel 6:120, tweede lid BW tenminste 1,5% per maand.
 19. In een geval bedoeld in 17. wordt de declaratie voor een opdrachtgever-natuurlijke persoon die de opdracht niet heeft verstrekt in verband met de uitoefening van een bedrijf of beroep vermeerderd met de wettelijke rente in de zin van artikel 6:119 BW en artikel 6:120, eerste lid BW.
 20. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In ieder geval waarin een geschil bestaat over de inhoud en/of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 21. Op deze algemene voorwaarden is slechts Nederlands recht van toepassing.
 22. Ieder geschil dat uit deze overeenkomst voortvloeit, zal worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam of Zwolle, ter keuze aan de eisende partij. Indien Russo & van der Waal de eisende partij is, staat het haar echter ook vrij de zaak voor te leggen de ter zake bevoegde rechter in de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.